Branche-afspraken machine veiligheid

Wat zijn branche-afspraken?

Branche-afspraken machine veiligheid

 • Beoordelingsmethodiek

 • Gedrag

  • Bevordering bewustwording directie

   Het hoogste management bepaalt het niveau van (arbo)beheersmaatregelen dat in het bedrijf wordt geïmplementeerd. Uit onderzoek blijkt dat in bedrijven waar het hoogste management arbo-bewust is, de arbeidsomstandigheden aantoonbaar beter zijn, dan bij bedrijven waar dat niet het geval is. Daarom dient er op het hoogste managementniveau aandacht te zijn voor arbeidsomstandigheden.

   Print deze afspraak

  • Frequentie voorlichting machineveiligheid

   Er wordt jaarlijks voorlichting gegeven over machineveiligheid. Hierbij wordt specifiek stilgestaan bij het gedrag van werknemer bij het omgaan met machines.

   Print deze afspraak

  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

   Werknemers hebben (ook) een eigen verantwoordelijkheid om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken op die plaatsen waar, zonder het gebruik daarvan, een gezondheidsrisico bestaat.

   Print deze afspraak

  • Instructie

   Instructie over juist gebruik van een machine / hulpmiddel reduceert de kans dat medewerkers de machine / het hulpmiddel onbewust op een onjuiste wijze gebruiken.

   Print deze afspraak

  • Opleiden heftruckchauffeur

   De kans op ongevallen neemt aantoonbaar af, als een heftruckchauffeur als zodanig is opgeleid. Deze opleiding vindt bij voorkeur plaats door een externe partij, tenzij door een interne opleiding eenzelfde opleidingsniveau gerealiseerd kan worden.

   Print deze afspraak

  • Opleiding voor bediening machines

   Werkzaamheden aan een machine worden alleen zelfstandig uitgevoerd door een werknemer die daarvoor (intern) is opgeleid.

   Print deze afspraak

  • Sanctiebeleid

   Daar waar medewerkers geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en het aanspreken door een leidinggevende daarop onvoldoende effectief blijkt, is het instellen van een sanctiebeleid een sluitsteen om tot veilig gedrag te komen. Ook kan sanctiebeleid noodzakelijk zijn om te komen tot een op de juiste wijze omgaan met ter beschikking gestelde hulpmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Toezicht gebruik hulpmiddelen

   De werkgever ziet er op toe dat werknemers gebruik maken van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen. Dit toezicht is een onmisbare schakel is in het beheersen van het risico.

   Print deze afspraak

  • Toezicht gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

   De werkgever ziet er op toe dat medewerkers gebruik maken van de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Training/instructie lijnmanagement

   Lijnmanagers hebben als taak om medewerkers te informeren over (on) gezonde arbeidsomstandigheden en om medewerkers aan te spreken op ongezond gedrag. Daartoe dienen de lijnmanagers de sociale en inhoudelijke deskundigheid te hebben. Als zij deze niet voldoende hebben, worden zij op deze aspecten getraind.

   Print deze afspraak

  • Voorbeeldgedrag lijnmanagement

   Als het lijnmanagement door middel van voorbeeldgedrag laat zien dat zij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen belangrijk vindt, heeft dat een positief effect op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door overige werknemers.

   Print deze afspraak

  • Werknemers melden onjuist/onveilig gedrag

   Werknemers melden het aan leidinggevenden als andere werknemers geen (juist) gebruik maken van ter beschikking gestelde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geld in alle gevallen indien dat onjuist / onveilig gedrag ook invloed kan hebben op andere werknemers.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Gedragsbeïnvloeding bijvoorbeeld via SUSA

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   Ongevallen met machines hebben vaak te maken met onveilige handelingen van medewerkers. Er zijn hulpmiddelen die het gedrag van medewerkers proberen te beïnvloeden. SUSA (Safe and UnSafe Acts) is een hulpmiddel waarmee werknemers elkaar aanspreken op onveilig en ongezond gedrag. Dit programma werkt met een lijst met (on)gewenste gedragingen. Zie ook: www.hse.gov.uk/corporateresponsibility/casestudies/tte.pdf . Andere voorbeelden zijn: STOP, OOG, KTO, HBP, HEB, BSTI .

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Gedragsbeïnvloeding bijvoorbeeld via TRA's

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   Ongevallen met machines hebben vaak te maken met onveilige handelingen van medewerkers. Er zijn hulpmiddelen die het gedrag van medewerkers proberen te beïnvloeden. Het uitvoeren van TaakRisicoAnalyses (TRA's) is een van deze hulpmiddelen. Het doel van TRA's is om van bepaalde risicovolle taken de risico's op te sporen en op te heffen of, als dat niet lukt, te verminderen.Voor meer informatie over TRA: klik dan hier.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Werknemers spreken elkaar aan op (on)juist gedrag

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   In bedrijven waar werknemers anderen aanspreken op ongewenst (arbo)gedrag, zijn de arbeidsomstandigheden beter dan in bedrijven waar dat niet gebeurd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanspreken op het gebruik maken van ter beschikking gestelde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

 • Gezondheidsbewaking

  • Periodiek Medisch Onderzoek

   Een medewerker wordt minimaal één keer per vier jaar aangeboden om deel te nemen aan een Periodiek Medisch Onderzoek.

   Print deze afspraak

 • Grenswaarden

  • Nieuwe machines hebben CE

   Nieuw aangeschafte machines zijn voorzien van CE markering. NB Indien een machine wordt aangepast nadat deze geleverd is, dan moet een nieuw CE-markering verworven worden.

   Print deze afspraak

  • Risicocheck machine zonder CE

   Machines die voor 1-1-1995 zijn opgeleverd hoeven niet voorzien te zijn van een CE-markering. Na aanschaf van een dergelijke machine wordt een risicocheck ('gezond verstand check') uitgevoerd.

   Print deze afspraak

 • Organisatorisch

  • Afstemming productie en TD

   Overleg tussen operators en de Technische Dienst zorgt er voor dat eventuele knelpunten bij de bediening van de machine sneller aan het licht komen en verholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld beschermkappen die tot veel hinder leiden bij de dagelijkse werkzaamheden.

   Print deze afspraak

  • Gebruikershandleiding

   Gebruikershandleiding is de verzamelnaam voor onderhoudsvoorschriften (voor gespecialiseerd personeel) en gebruiksaanwijzing (voor bediening). De handleiding is afgestemd op het kennis- en ervaringsniveau van de doelgroep. Een handleiding kan helpen bij een juist gebruik van machines en hulpmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Lock-out

   Lockout is een beheersactiviteit die er voor zorgt dat machines op de juiste wijze ontkoppeld worden voorafgaand aan werkzaamheden. Lock-out is het toepassen van sloten of vergrendelingen. Dit voorkomt het inschakelen van een machine, terwijl er mensen onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. Kern is dat de energiebron(nen) zijn uitgeschakeld en vergrendeld met sloten waarvan de mensen die aan de machine werken de sleutels in hun bezit hebben.

   Print deze afspraak

  • Machine veiligheid als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

   Stel bij aanschaf of aanpassing van machines vooraf vast aan welke veiligheidseisen de machine moet voldoen. Zorg er voor dat de machine minimaal voorzien is van een CE markering en een technisch constructiedossier.

   Print deze afspraak

  • Machine veiligheid als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

   Evalueer na installatie van een nieuwe machine of de machine veiligheid in de praktijk voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen.

   Print deze afspraak

  • Meldingen onveilige situaties

   Operators zijn zich in veel gevallen bewust van gevaarlijke situaties en/of verbeterpunten. Het inrichten van een structuur om het melden van dit soort situaties te vergemakkelijken en de voortgang van verbeteracties te bewaken verbetert de veiligheid en de efficiency van het productieproces.

   Print deze afspraak

  • Messenbeleid

   In de praktijk blijken relatief veel ongevallen met messen voor te komen. Er wordt aangegeven bij welke werkzaamheden welke messen zijn toegestaan en hoe met welk type mes omgegaan kan / moet worden.

   Print deze afspraak

  • Orde en netheid

   Orde en netheid is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van veiligheidsprestaties van bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met de 5S methode. Klik hier voor meer informatie.Die is gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als uitgangspunt.

   Print deze afspraak

  • Periodieke controle veiligheidsvoorzieningen

   Veiligheidsvoorzieningen worden periodiek gecontroleerd. Dit betreft bijvoorbeeld de werking van de noodstop en de beveiliging van een machine.

   Print deze afspraak

  • Programma voor onderhoud

   Het opstellen en uitvoeren van een programma voor periodiek preventief onderhoud, voorkomt ook dat, afhankelijk van de factoren die voorkomen:

   • geluid dat de machine produceert niet toeneemt door gebruik;
   • de hoeveelheid stof / stoffen die vrijkomen niet toenemen door gebruik;
   • de hoeveel hitte die vrijkomt niet toeneemt door gebruik;
   • fysieke belastingsproblemen periodiek worden besproken en daardoor eerder verholpen;
   • de beveiliging van de machine periodiek gecontroleerd wordt en eventuele fouten / tekorten daarin sneller worden geconstateerd en verholpen.

   Print deze afspraak

  • Zwangerschap en machineveiligheid

   Een zwangere vrouw die met risicovolle machines werkt, meldt (zo snel mogelijk) aan haar leidinggevende dat zij zwanger is.

   De leidinggevende stuurt haar vervolgens zo snel mogelijk door naar de bedrijfsarts met als doel om afspraken te maken welke werkzaamheden de vrouw wel, in aangepaste vorm, of niet meer mag verrichten.

   De bedrijfsarts stelt de leidinggevende van deze, dwingende, afspraken op de hoogte. Tijdens het eerste bezoek geeft de bedrijfsarts aan of het wenselijk is dat er ook een consult plaats vindt vlak voordat de zwangere vrouw met zwangerschapsverlof gaat. Dit kan zinvol zijn zodat de bedrijfsarts de zwangere onder meer voor kan lichten over de mogelijke risico’s van het geven van borstvoeding indien de vrouw blootgesteld kan zijn geweest aan (mogelijk schadelijke) stoffen die in de moedermelk aanwezig kunnen zijn.

   Bij hervatting van de werkzaamheden heeft de vrouw recht om een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Dit is met name relevant indien de vrouw, bijvoorbeeld ten gevolge van complicaties tijdens zwangerschap en/of bevalling, twijfelt of zij het eigen werk al dan niet in aangepaste vorm, kan hervatten.

   De vrouw wordt door middel van een brochure voorgelicht over de meest recente wetenschappelijke inzichten over de effecten die bepaalde risicofactoren op zwangere vrouwen die werken kunnen hebben. Deze inzichten zijn ondermeer verwoord in de richtlijn “zwangerschap en arbeid” die de bedrijfsartsen hanteren. In deze brochure is ook opgenomen wanneer de vrouw voor een second opinion bij het UWV terecht kan. Indien een vrouw het niet eens is met de werkzaamheden die zij volgens de bedrijfsarts zou kunnen verrichten, dan staat het haar altijd vrij hierover een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen.

   Print deze afspraak

Risico's & Oplossingen