Bron Maatregelen: Onderzoek vervangingsmogelijkheden CMR stoffen en VOS

Oplossingen | Gevaarlijke stoffen | Specifiek tbv terratogene stoffen

Vervangen CMR-stoffen (kankerverwekkend, utageen en/of teratogeen) door minder risicovolle stoffen: Het vervangen van Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen is verplicht indien dat technisch mogelijk is. Hetzelfde geldt voor Vluchtige Organische koolwaterStoffen. Vervanging elimineert het risico.